Hoeveel kilometer loop jij?
home  > organisatie  > reglement

Reglement Avondvierdaagse Borne

Aan deze Reglmenten dient een ieder zich aan te houden.

=============================================================

Reglementen Avond4Daagse BORNE

1: De A4D wordt jaarlijks georganiseerd door het Wandelavond4daagse comité Borne van de BVV Borne (hierna te noemen de organisatie), de A4D valt onder de auspiciën van KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland.

2: De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement, deelname aan de A4D geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.

3: Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden of zijn bepaald.

4: De inschrijving is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar, indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.

5: de te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.

6: Het niet verkrijgen van een beloning doordat een deelnemer door omstandigheden niet alle 4 de avonden heeft kunnen deelnemen, ligt uitsluitend bij de school c.q. groep waarbij de deelnemer is opgegeven, en niet bij de organisatie.

7: Het starten met de aangeleverde wandelroute is pas toegestaan als u daarvoor toestemming heeft verkregen van de organisatie, het is niet toegestaan om voor 18.30 uur te starten, voor de start dient u in het bezit te zijn van een startkaart.

8: Nordic Walking is tijdens de A4D niet toegestaan, indien blijkt dat er tijdens de wandeling een wandelaar wordt getraceerd met Nordic Walking stokken, dan wordt hij of zij direct door de organisatie uit de A4D gehaald.

9: Deelnemers aan de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

10: Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of calamiteiten zijn verplicht deze gegevens bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

11: De routes van de A4D zijn niet toegankelijk voor rolstoel gebruikers.

12: Het passeren van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers.

13: Het meenemen van honden tijdens de A4D is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname.

14: De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen (routebeschrijving), alle punten op deze route zijn aangegeven en dienen strikt opgevolgd te worden.

15: Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om: *A zich aanstootgevend te gedragen of te kleden. *B luid spelende radio's of andere geluidsdragers met zich mee te voeren. *C vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten. *D zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te gaan of te bevinden.

16: Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige hulpdiensten dienen strikt te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

17: Iedere deelnemer dient zich voor aanvang van de wandeling te melden bij het inschrijfbureau met mede nemen van zijn of haar startkaart ( zie ook punt 7). Ditzelfde geldt na de wandeling, een ieder dient zich dan af te melden bij het inschrijfbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot verdere uitsluiting van deelname en het niet verkrijgen van de beloning.

18: Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

19: De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

20: De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijke af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten of op last van overheidswege. Waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

21: Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde regels.

22: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer ter inzage ligt tijdens de wandeldagen.

Opgesteld 08-05-2008 Wandelavond4daagse comité Borne.

==========================================================